tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A piece of fat on someone's side.
"I'm going to pinch your SideFlap."
viết bởi Tacoo 14 Tháng tư, 2014