tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Boring-ass trance that makes you sigh and roll your eyes, deriving from the term "psy-trance".
"y0', dude, this sigh-trance shit is wack."
viết bởi Thallium 05 Tháng mười, 2004