tìm từ bất kỳ, như là rimming:

silent b chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?