tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The act of snorting cocaine.
Hey I need your $20 for silkscreening this weekend.
viết bởi Johnzurek 03 Tháng năm, 2005