tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Burning your pubic hair down to the nubs.
Aw fuck I singed my pubes with my lighter!
viết bởi Spencer P. 10 Tháng tám, 2004