tìm từ bất kỳ, như là bae:

singer/songwriter/producer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?