tìm từ bất kỳ, như là rito:

sipping soda chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?