tìm từ bất kỳ, như là sex:

sit tight chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?