tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Big ass cheeseburger from Carls Jr.
It is said that eating one of these takes a day of your life away.
viết bởi Bobby De Niro 19 Tháng hai, 2005