tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
refering to a hoe, slut, or dirty girl
Ok skankerella get back to suckin dick.
viết bởi Kim Bahr 03 Tháng hai, 2003