tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
every time you see a group of skaters skating bye you have to yell "SKATE ER DAAAH!!!"
(skaters going by)

"SKATE ER DAHH!!"
viết bởi someoneinttown 07 Tháng tư, 2006

Words related to skate er dah

skate skateordie skater yell