tìm từ bất kỳ, như là thot:

skellet chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?