tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
(Scottish)

n. A quick blow, smack or slap.
v. To strike a blow upon.
"I'm gonna skelp your bahookie!"
viết bởi Mr Pete M 03 Tháng chín, 2005