tìm từ bất kỳ, như là kappa:

skim a little off the top chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?