tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a term for a female's labia majora, usually pink in color.
If he starts that shit again, I'm closing the skin drapes!
viết bởi Ashley Wedding 26 Tháng chín, 2005