tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
n. A slang term for the male reproductive organ.
She slapped me after my skin-dragon breathed baby batter all over her face.
viết bởi neo_syzygy 09 Tháng mười hai, 2007