tìm từ bất kỳ, như là wyd:

skinny fattie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?