tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nikoloz Tskitishvili
- NBA player
Dude, Nuggets should trade Skita... He sucks heavy balls.
viết bởi BN 19 Tháng mười, 2004
 
2.
SKITA, acronym for swift kick in the ass
If that pokey jackass doesn't get a moveon, he'll be getting a SKITA from my boot!
viết bởi cybertect 12 Tháng tư, 2008
 
3.
Swift Kick In The Ass
Wow Jims being a real dick, he deserves an nice hard SKITA.
viết bởi hdevonxz 10 Tháng mười, 2006