tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
8.
An uncircumcized dick
Brad: bro your mama loves my skivvy, coz ur dad has a helmet
Mat: yeh but she said the dick cheese trapped in there was nasty
viết bởi simo1981 18 Tháng tư, 2008