tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Anything to replace a curse.
You mother skrubledoop!
viết bởi Dr. Winston O'Boogie 30 Tháng ba, 2004