tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A word modifiezored from the word: struglin wich is a word.

the word measn struglingg

that word emeans having a hadr taime with somtime
Youa am skragith skrugglin wich yo spellin
viết bởi mickshake 17 Tháng mười một, 2003