tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Women who show their boobs on online internet chat rooms. Combining 'slut' and 'cybering'. S L - Y B E R I N G
Yo' did you see that chick? She was totally sl-ybering!
viết bởi Let's Sl-yber! ;D 04 Tháng mười, 2011