tìm từ bất kỳ, như là muddin:

slang fr. explore, explorer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?