tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When its all good.

When your boy is hooking it up.

When everyone is winning.
"I'll bring the beers over around five."
"Slick mode!"
viết bởi BigUpLionPaw 05 Tháng hai, 2012