tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The coolest damn car ever!
We almost got killed while cruising in the Slimey Dolphin! Again!
viết bởi Joey McBeardface 02 Tháng một, 2005