tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
running around in the snow naked
riley- "wanna go slosh puppies with me?"
kenzie- "sure thang"
viết bởi murry8 08 Tháng mười một, 2011