tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slouzy: (Adj.) A sleezy, lousy and foul female.
Kim is such a slouzy bitch. She sits on her fat ass all day long.
viết bởi Damian904 24 Tháng năm, 2006