tìm từ bất kỳ, như là doxx:

slow. antonyms- really smart chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?