tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

slug minded space seals chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?