tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To look like a jabberwoki: generally a girl that is beat, has more rolls than a bakery, and tends to eat like a beast.
Don't hook up with that slur-ter-ter
viết bởi d.Rev.Cs | juggernaut 22 Tháng năm, 2003