tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The state of being a slut.
She got her STD test results back. Hooray for clean slutdom!
viết bởi Rhum 12 Tháng tám, 2011