tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The game genie code for Super Mario Bros. 3 on NES that gives you infinite lives!
I'm so lame... I suck at this game... I KNOW! SLXPLOVS! YEAH, I WIN!
viết bởi Phil 27 Tháng sáu, 2004