tìm từ bất kỳ, như là fellated:

sly and the family stone chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?