tìm từ bất kỳ, như là ethered:

sly and the family stone chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?