Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

sly's greatest hits chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?