tìm từ bất kỳ, như là wcw:

small waist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?