tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

small waist big ol' booty chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?