tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a.)word used to define an event surpassing smashingness. b.) an organism having a lifespan of 38 days.
I am so pumped for the sure-to-be smasking CIY!
viết bởi chibugg508 21 Tháng sáu, 2007