tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
short for "smacking my dick across yo(ur) face"
woman: YOU SO DUMB. SMH
man: DON'T YOU SMH ME, WOMAN! SMDAYF
viết bởi imaninjarawrawr 13 Tháng tư, 2011