tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

smell reminder chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?