tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
fucking awesome....
stoned
man
eating
pen
ink
i <3 s.m.e.p.i! he rocks my socks!!!
viết bởi hadeline 06 Tháng tư, 2005