tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. n. one who smokes a lot of pot.

2. n. a gathering in which a group smokes a lot of pot
1. Dude you are such a smokealotopotamus!

2. Man we're gonna go smokealotopotamus, you down?
viết bởi HottMesss 15 Tháng ba, 2010