tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The art of smashing someone up in a fold-out bed.
Scott got caught smolding Bryan in Mom's new fold-up bed.
viết bởi Laura Hoobner 25 Tháng ba, 2005
 
2.
The art of smashing someone inside a folding bed.
Scott smolded Bryan in Mom's new sofa bed.
viết bởi Laura Hoobner 25 Tháng ba, 2005