tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
a man who smokes a lot of cigarettes
Lol! Look at all those cig buts around! Smoljak has definitely been here!
viết bởi Armands 16 Tháng tư, 2007