tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Slang term for a brand (Blue Thunder) of Nitro Fuel used in racing radio controlled cars.
I hate this Smurfberry juice, it runs way too hot.
viết bởi Anonymous 04 Tháng chín, 2003