tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To soil or stain. You know what I mean.
"Smutch me, you saucy jack."
viết bởi Robocop 29 Tháng tư, 2004
 
2.
halfway between some and much
we are having smutch fun together.
viết bởi wacktozitsarefun 20 Tháng mười, 2004