tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The weapon used by an animal, usually a cat, pirate.

Avast ye landmeowers! I'll use my Snarfbuckler on you!
viết bởi bear sherwood 07 Tháng năm, 2008