tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a funny, but very weird and creepy person
That person in the bar is such a snickershniztel!!
viết bởi Patty Chickenella 30 Tháng ba, 2011