tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Lameass Dirtbag Fuckhead
"snoodledutche" "my daughter's dad"
viết bởi this jap 18 Tháng tám, 2011