tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
gay emo band, tim hortons spelled backwards.
dude 1: hey, wanna go to the snot rohmit show?
dude 2: noo. im no emo-fag.
viết bởi hahahahaha896 01 Tháng chín, 2008

Words related to snot rohmit

tim hortons bands emo kingston